Χρήσιμοι Οδηγοί

SMS Aggregator - Εκπαιδευτικό υλικό

Στο πλαίσιο της οριζόντιας δράσης " Ανάπτυξη Πλατφόρμας Παροχής Υπηρεσιών Αποστολής και Λήψης Σύντομων Μηνυμάτων" έχει αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό για τους διαχειριστές των ιδρυμάτων με αντικείμενο τη διασύνδεση των εξουσιοδοτημένων ιδρυματικών εφαρμογών, σε μια σειρά από templatized ή custom SMS υπηρεσίες.

Επισυνάπτονται το εκπαιδευτικό υλικό, το API καθώς και οι οδηγίες διασύνδεσης για τους παρόχους.

SMS Aggregator - API

Η τεκμηρίωση του Application Programming Interface