Χρήσιμοι Οδηγοί

Διασύνδεση Π.Σ Ηλεκτρονικής Γραμματείας με το Uniway

Επισυνάπτεται οδηγός που αφορά στην τεκμηρίωση του JSON API που πρέπει να υλοποιούν τα ΠΣ Ηλεκτρονικής Γραμματείας Φοιτητών για την διασύνδεσή τους με το Uniway μέσω κατάλληλου Service Hub που έχει αναπτύξει το GUnet.