Χρήσιμοι Οδηγοί

Περί Διαχείρισης Μητρώου

Θεμελιώδες στοιχείο στο σχεδιασμό και υλοποίηση των υπηρεσιών Identity Management είναι ο εντοπισμός των Έμπιστων Πηγών Δημιουργίας Ταυτότητας (Authoritative Identity Source). Στο μοντέλο που ενδιαφέρει τα μέλη του GUnet, θέση Έμπιστης Πηγής έχουν τα πληρφοριακά συστήματα:

Διασύνδεση με το σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών (SIS)

Στο πλαίσιο των δράσεων Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Μητρώου Χρηστών της GUnet για την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών διαχείρισης ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, έχει αναπτυχθεί ένας πρότυπος μηχανισμός διασύνδεσης των συστημάτων ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών (SIS) με την υπηρεσία καταλόγου χρηστών του ιδρύματος (LDAP). Ο μηχανισμός αυτός εξασφαλίζει τη διαρκή και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση των στοιχείων που αφορούν τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς του ιδρύματος από το σύστημα διαχείρισης φοιτητών, εξασφαλίζοντας την ορθότητα και την ακρίβεια στην απόδοση των στοιχείων.

Sample LDAP Object

Στο παρακάτω object αποτυπώνεται το αποτέλεσμα της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής των υπηρεσιών IDM όπως αυτές υλοποιούνται τόσο μέσω των δράσεων της GUnet που βασίζονται σε τεχνολογίες Virtual Directories, όσο και μέσω της επέκτασης αυτών με το πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικων Λογαριασμών (IDM). Το object αυτό αφορά το φυσικό πρόσωπο 'Νικόλαος Παπαδόπουλος' που βρίσκεται στο Ίδρυμα 'xxx' με τις παρακάτω ιδιότητες:
α) Διοικητικό προσωπικό, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο τμήμα 913
β) Προπτυχιακός φοιτητής, στο 6ο εξάμηνο σπουδών, στο πρόγραμμα σπουδών 113

IdP & ldap attributes with language subtypes

Η επικοινωνία του IdP με τον SP, για την ανταλλαγή attributes, γίνεται με την χρήση O.I.D. Κάθε attribute που ανταλλάσσεται έχει συγκεκριμένο O.I.D. σύμφωνα με τα ldap σχήματα. Το πρόβλημα που προκύπτει με τα language subtypes είναι ότι έχουν το ίδιο O.I.D. με το head attribute και συνεπώς δεν υπάρχει τρόπος να επικοινωνηθεί στον SP ποιες τιμές αντιστοιχούν σε ποια subtypes. Για παράδειγμα τα cn, cn;lang-el, cn;lang-en έχουν όλα το ίδιο O.I.D. (2.5.4.3)

Διασύνδεση με το σύστημα διαχείρισης προσωπικού (HRMS), για την ένταξη καθηγητών και προσωπικού

Στο πλαίσιο των δράσεων Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Μητρώου Χρηστών της GUnet για την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών διαχείρισης ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, έχει αναπτυχθεί ένας πρότυπος μηχανισμός διασύνδεσης των συστημάτων διαχείρισης προσωπικού (HRMS) με την υπηρεσία καταλόγου χρηστών του ιδρύματος (LDAP). Ο μηχανισμός αυτός εξασφαλίζει τη διαρκή και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση των στοιχείων που αφορούν τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς του ιδρύματος από το σύστημα διαχείρισης προσωπικού, εξασφαλίζοντας την ορθότητα και την ακρίβεια στην απόδοση των στοιχείων.