Χρήσιμοι Οδηγοί

Διασύνδεση Π.Σ. Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Μαθημάτων με το Uniway

Βασικός πυλώνας της λειτουργίας του Uniway Students Mobile Hub είναι η δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών στα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθημάτων και η διασύνδεση του με τα αντίστοιχα ιδρυματικά πληροφοριακά συστήματα για την ενεργοποίηση ενός επιπλέον “καναλιού” συμμετοχής.

Διασύνδεση Π.Σ Ηλεκτρονικής Γραμματείας με το Uniway

Επισυνάπτεται οδηγός που αφορά στην τεκμηρίωση του JSON API που πρέπει να υλοποιούν τα ΠΣ Ηλεκτρονικής Γραμματείας Φοιτητών για την διασύνδεσή τους με το Uniway μέσω κατάλληλου Service Hub που έχει αναπτύξει το GUnet.