Χρήσιμοι Οδηγοί

SMS Aggregator - Κώδικας Δεοντολογίας EETT

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το τι ισχύει για τις υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης με τον Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης.

SMS Aggregator - Αίτημα Αρχικοποίσης Υπηρεσίας SMS

Template για την αναλυτική περιγραφή της υπηρεσίας SMS που επιθυμεί να υλοποιήσει το Ίδρυμα.

Διασύνδεση Π.Σ. Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Μαθημάτων με το Uniway

Βασικός πυλώνας της λειτουργίας του Uniway Students Mobile Hub είναι η δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών στα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθημάτων και η διασύνδεση του με τα αντίστοιχα ιδρυματικά πληροφοριακά συστήματα για την ενεργοποίηση ενός επιπλέον “καναλιού” συμμετοχής.

SMS Aggregator - Εκπαιδευτικό υλικό

Στο πλαίσιο της οριζόντιας δράσης " Ανάπτυξη Πλατφόρμας Παροχής Υπηρεσιών Αποστολής και Λήψης Σύντομων Μηνυμάτων" έχει αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό για τους διαχειριστές των ιδρυμάτων με αντικείμενο τη διασύνδεση των εξουσιοδοτημένων ιδρυματικών εφαρμογών, σε μια σειρά από templatized ή custom SMS υπηρεσίες.

Επισυνάπτονται το εκπαιδευτικό υλικό, το API καθώς και οι οδηγίες διασύνδεσης για τους παρόχους.

Εκπαιδευτικό Υλικό Χρηστών συστήματος ΒΙ

Αναρτάται το Εκπαιδευτικό Υλικό της Εκπαίδευσης των Τελικών Χρηστών του ΒΙ.

Σελίδες