Χρήσιμοι Οδηγοί

Διασύνδεση Π.Σ. Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Μαθημάτων με το Uniway

Βασικός πυλώνας της λειτουργίας του Uniway Students Mobile Hub είναι η δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών στα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθημάτων και η διασύνδεση του με τα αντίστοιχα ιδρυματικά πληροφοριακά συστήματα για την ενεργοποίηση ενός επιπλέον “καναλιού” συμμετοχής.

SMS Aggregator - Εκπαιδευτικό υλικό

Στο πλαίσιο της οριζόντιας δράσης " Ανάπτυξη Πλατφόρμας Παροχής Υπηρεσιών Αποστολής και Λήψης Σύντομων Μηνυμάτων" έχει αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό για τους διαχειριστές των ιδρυμάτων με αντικείμενο τη διασύνδεση των εξουσιοδοτημένων ιδρυματικών εφαρμογών, σε μια σειρά από templatized ή custom SMS υπηρεσίες.

Επισυνάπτονται το εκπαιδευτικό υλικό, το API καθώς και οι οδηγίες διασύνδεσης για τους παρόχους.

Εκπαιδευτικό Υλικό Χρηστών συστήματος ΒΙ

Αναρτάται το Εκπαιδευτικό Υλικό της Εκπαίδευσης των Τελικών Χρηστών του ΒΙ.

Διασύνδεση με το σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών (SIS)

Στο πλαίσιο των δράσεων Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Μητρώου Χρηστών της GUnet για την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών διαχείρισης ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, έχει αναπτυχθεί ένας πρότυπος μηχανισμός διασύνδεσης των συστημάτων ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών (SIS) με την υπηρεσία καταλόγου χρηστών του ιδρύματος (LDAP). Ο μηχανισμός αυτός εξασφαλίζει τη διαρκή και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση των στοιχείων που αφορούν τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς του ιδρύματος από το σύστημα διαχείρισης φοιτητών, εξασφαλίζοντας την ορθότητα και την ακρίβεια στην απόδοση των στοιχείων.

Διασύνδεση Π.Σ Ηλεκτρονικής Γραμματείας με το Uniway

Επισυνάπτεται οδηγός που αφορά στην τεκμηρίωση του JSON API που πρέπει να υλοποιούν τα ΠΣ Ηλεκτρονικής Γραμματείας Φοιτητών για την διασύνδεσή τους με το Uniway μέσω κατάλληλου Service Hub που έχει αναπτύξει το GUnet.

Σελίδες