Χρήσιμοι Οδηγοί

IdP & ldap attributes with language subtypes

Η επικοινωνία του IdP με τον SP, για την ανταλλαγή attributes, γίνεται με την χρήση O.I.D. Κάθε attribute που ανταλλάσσεται έχει συγκεκριμένο O.I.D. σύμφωνα με τα ldap σχήματα. Το πρόβλημα που προκύπτει με τα language subtypes είναι ότι έχουν το ίδιο O.I.D. με το head attribute και συνεπώς δεν υπάρχει τρόπος να επικοινωνηθεί στον SP ποιες τιμές αντιστοιχούν σε ποια subtypes. Για παράδειγμα τα cn, cn;lang-el, cn;lang-en έχουν όλα το ίδιο O.I.D. (2.5.4.3)

Διασύνδεση με το σύστημα διαχείρισης προσωπικού (HRMS), για την ένταξη καθηγητών και προσωπικού

Στο πλαίσιο των δράσεων Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Μητρώου Χρηστών της GUnet για την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών διαχείρισης ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, έχει αναπτυχθεί ένας πρότυπος μηχανισμός διασύνδεσης των συστημάτων διαχείρισης προσωπικού (HRMS) με την υπηρεσία καταλόγου χρηστών του ιδρύματος (LDAP). Ο μηχανισμός αυτός εξασφαλίζει τη διαρκή και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση των στοιχείων που αφορούν τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς του ιδρύματος από το σύστημα διαχείρισης προσωπικού, εξασφαλίζοντας την ορθότητα και την ακρίβεια στην απόδοση των στοιχείων.

Σελίδες