Χρήσιμοι Οδηγοί

Διασύνδεση με το σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών (SIS)

Στο πλαίσιο των δράσεων Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Μητρώου Χρηστών της GUnet για την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών διαχείρισης ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, έχει αναπτυχθεί ένας πρότυπος μηχανισμός διασύνδεσης των συστημάτων ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών (SIS) με την υπηρεσία καταλόγου χρηστών του ιδρύματος (LDAP). Ο μηχανισμός αυτός εξασφαλίζει τη διαρκή και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση των στοιχείων που αφορούν τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς του ιδρύματος από το σύστημα διαχείρισης φοιτητών, εξασφαλίζοντας την ορθότητα και την ακρίβεια στην απόδοση των στοιχείων.

Διασύνδεση Π.Σ Ηλεκτρονικής Γραμματείας με το Uniway

Επισυνάπτεται οδηγός που αφορά στην τεκμηρίωση του JSON API που πρέπει να υλοποιούν τα ΠΣ Ηλεκτρονικής Γραμματείας Φοιτητών για την διασύνδεσή τους με το Uniway μέσω κατάλληλου Service Hub που έχει αναπτύξει το GUnet.

Sample LDAP Object

Στο παρακάτω object αποτυπώνεται το αποτέλεσμα της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής των υπηρεσιών IDM όπως αυτές υλοποιούνται τόσο μέσω των δράσεων της GUnet που βασίζονται σε τεχνολογίες Virtual Directories, όσο και μέσω της επέκτασης αυτών με το πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικων Λογαριασμών (IDM). Το object αυτό αφορά το φυσικό πρόσωπο 'Νικόλαος Παπαδόπουλος' που βρίσκεται στο Ίδρυμα 'xxx' με τις παρακάτω ιδιότητες:
α) Διοικητικό προσωπικό, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο τμήμα 913
β) Προπτυχιακός φοιτητής, στο 6ο εξάμηνο σπουδών, στο πρόγραμμα σπουδών 113

SMS Aggregator - API

Η τεκμηρίωση του Application Programming Interface

Διασύνδεση Π.Σ Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων με το ΒΙ

Επισυνάπτεται οδηγός που αφορά στην τεκμηρίωση του DB View που πρέπει να υλοποιούν τα ΠΣ Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων για την διασύνδεσή τους με το ΒΙ.

Σελίδες